Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Artikel
1 – Definities

Artikel
2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel
3 – Toepasselijkheid

Artikel
4 – Het aanbod

Artikel
5 – De overeenkomst

Artikel
6 – Herroepingsrecht

Artikel
7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel
8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel
9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel
10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel
11 – De prijs

Artikel
12 – Nakoming en extra garantie

Artikel
13 – Levering en uitvoering

Artikel
14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel
15 – Betaling

Artikel
16 – Klachtenregeling

Artikel
17 – Geschillen

Artikel
18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel
1 – Definities

In
deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende
overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud
en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze
zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of
door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de
ondernemer;

Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband
houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag:
kalenderdag;

Digitale
inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van
zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame
gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik
gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is
bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt;

Herroepingsrecht:
de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;

Ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud
en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst
op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van
de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand; Modelformulier voor herroeping: het in
Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor
herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de
consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; Techniek
voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel
2 – Identiteit van de ondernemer

Dog Seven, handelend onder de naam Dog Seven

Kerkweg 7, 7611 BA, Aadorp

+ 31619837058 bereikbaar via whatsapp

e-mailadres: info@dogseven.nl

kvk: 82156921

BTW: NL207639164801B01

Indien
de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant
vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit. Indien de ondernemer
een gereglementeerd beroep uitoefent: – de beroepsvereniging of -organisatie
waarbij hij is aangesloten; – de beroepstitel, de plaats in de EU of de
Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; – een verwijzing naar de
beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe
deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel
3 – Toepasselijkheid

Deze
algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand
elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast
deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en
kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel
4 – Het aanbod

1.     Indien een aanbod een
beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een
volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale
inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer
niet.

3.     Elk aanbod bevat
zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel
5 – De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt,
onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.

2.     Indien de consument
het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst
elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     De ondernemer kan zich
binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien
de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst
niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     De ondernemer zal
uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:

6.     het bezoekadres van de
vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

7.     de voorwaarden
waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;

8.     de informatie over
garanties en bestaande service na aankoop;

9.     de prijs met inbegrip
van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van
toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst op afstand;

10.  de vereisten voor
opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer
dan één jaar of van onbepaalde duur is;

11.  indien de consument
een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

12.  In geval van een
duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.

Artikel
6 – Herroepingsrecht:

1.     De consument kan een
overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.     De in lid 1 genoemde
bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft
ontvangen, of:

3.     als de consument in
eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het
bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van
meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

4.     als de levering van een
product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;

5.     bij overeenkomsten
voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
ontvangen.

Artikel
7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.     Tijdens de bedenktijd
zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard,
de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt
hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren
zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.     De consument is alleen
aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.     De consument is niet
aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem
niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel
8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.     Als de consument
gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige
wijze aan de ondernemer.

2.     Zo snel mogelijk, maar
binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de
consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van)
de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product
zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht
genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.     De consument zendt het
product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

4.     Het risico en de
bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt
bij de consument.

5.     De consument draagt de
rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer
niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
terugzending niet te dragen.

6.     Indien de consument
herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor
verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt
tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd
dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is
nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming
van de verbintenis.

7.     De consument draagt
geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of
elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume
of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

8.     de ondernemer de
consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet
heeft verstrekt, of;

9.     de consument niet
uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van
gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
verzocht.

10.  De consument draagt
geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

11.  hij voorafgaand aan de
levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de
nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

12.  hij niet heeft erkend
zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

13.  de ondernemer heeft
nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

14.  Als de consument
gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten
van rechtswege ontbonden.

Artikel
9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.     Als de ondernemer de
melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.     De ondernemer vergoedt
alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de
ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld
doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met
terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont
dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.     De ondernemer gebruikt
voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is
kosteloos voor de consument.

4.     Als de consument heeft
gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere
methode niet terug te betalen.

Artikel
10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De
ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het
herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.     Producten of diensten
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen;

2.     Overeenkomsten die
gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten
door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig
is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder
leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is
de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.     Dienstenovereenkomsten,
na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de
consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.     Pakketreizen als
bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

5.     Dienstenovereenkomsten
voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde
datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6.     Overeenkomsten met
betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum
of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7.     Volgens specificaties
van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die
worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de
consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8.     Producten die snel
bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9.     Verzegelde producten
die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10.  Producten die na
levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11.  Alcoholische dranken
waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar
waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke
waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen
invloed heeft;

12.  Verzegelde audio-,
video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;

13.  Kranten, tijdschriften
of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14.  De levering van
digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

15.  de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

16.  de consument heeft
verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel
11 – De prijs

1.     Gedurende de in het
aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.

2.     In afwijking van het
vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen
invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen
binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf
3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de
overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
ingaat.

5.     De in het aanbod van
producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel
12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.     De ondernemer staat er
voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt
is voor ander dan normaal gebruik.

2.     Een door de
ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument
op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.     Onder extra garantie
wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of
vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in
geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel
13 – Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de
grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van
levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.

3.     Met inachtneming van
hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan
wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.     Na ontbinding conform
het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
onverwijld terugbetalen. 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van
producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de
consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel
14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging:

1.     De consument kan een
overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.     De consument kan een
overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.

3.     De consument kan de in
de vorige leden genoemde overeenkomsten: – te allen tijde opzeggen en niet
beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode; – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
aangegaan; – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4.     Een overeenkomst die
voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend
worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.     In afwijking van het
vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en
tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal
drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van
de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.     Een overeenkomst die
voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de
overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand,
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.     Een overeenkomst met
beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.

Duur:

8.     Als een overeenkomst
een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand
opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het
einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel
15 – Betaling

1.     Voor zover niet anders
is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het
ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen
14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot
het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.     Bij de verkoop van
producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer
verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling
is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de
uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.     De consument heeft de
plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
de ondernemer te melden.

4.     Indien de consument
niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door
de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument
een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze
14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%
over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,=
en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 10,=. De ondernemer kan
ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel
16 – Klachtenregeling

1.     De ondernemer beschikt
over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de
uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd.

3.     Bij de ondernemer
ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Indien de klacht niet
in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.

5.     Bij klachten dient een
consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in
onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot
Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.
Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de
mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting
WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak
hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze
bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze
geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen
te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan
te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.     Een klacht schort de
verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
anders aangeeft.

7.     Indien een klacht
gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of
de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel
17 – Geschillen

1.     Op overeenkomsten
tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 Artikel
18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1.Aanvullende
dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan
wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

FacebookInstagram